mojmodernydom.sk

kontakt: 0919 194 298

info@mojmodernydom.sk

Vypracovanie projektu

 • 1

  Úvodné stretnutie

  Najvhodnejšie je osobné stretnutie na mieste stavby. Vykonáme obhliadku nehnuteľnosti, vypočujeme si predstavy investora. Na vlastnej koži pocítime čaro miesta. Je rozumné, ak si s investorom prejdeme všetky potrebné podklady a vypočujeme si jeho požiadavky na budúcu stavbu. Na základe tohto stretnutia navrhneme rozsah ponúkaných služieb s cenovou ponukou a po dohode s investorom dôjde k podpisu zmluvy.
 • 2

  Zdokumentovanie pôvodného objektu pri rekonštrukcii

  V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu objektu (priestoru), ku ktorému neexistuje pôvodná výkresová dokumentácia, zabezpečujeme zameranie objektu spolu s fotodokumentáciou. Výstupom je výkresová dokumentácia pôvodného stavu, ktorá slúži ako podklad pre nasledujúce stupne projektu. Vieme zabezpečiť aj geodetické zameranie objektu a parcely, alebo inžiniersko-geologický prieskum územia. V prípade nejasných statických pomerov, vieme zabezpečiť statický posudok na pôvodný objekt.
 • 3

  Koncepčný návrh

  Projekt sa začína tvoriť v širších súvislostiach. V prvej fáze sa navrhne základný koncept a celkové rozloženie objemov a priestorov. Koncept je kľúčový, pretože od neho sa odvíja všetko ďalej. Keď sa Vám raz nebude páčiť tapeta, dá sa ľahko vymeniť, ale celkovo zle rozvrhnutý priestor sa ťažko a nákladne upravuje.
 • 4

  Architektonická štúdia (AŠ)

  Architektonická štúdia je spolu s Koncepčným návrhom kľúčovou zložkou našej práce. Riešime celkový návrh od širších súvislostí, celkovú dispozíciu cez farebnosť až po interiérový dizajn. Prostredníctvom vizualizácií a animácii sa snažíme o čo najväčšiu názornosť nášho návrhu nie len pre nás, ale aj pre investora. Komunikujeme s investorom, počúvame jeho požiadavky a snažíme sa ich v našom návrhu zohľadniť. Od tejto etapy preto závisí celkový výsledok, rozsah, výška nákladov a samozrejme architektonická kvalita diela.
 • 5

  Projekt pre vydanie územného rozhodnutia (ÚR)

  V niektorých prípadoch projektov väčšieho rozsahu alebo v prípade zásadných zmien funkcie či objemu, je potrebné vypracovať Projekt pre vydanie územného rozhodnutia. Projekt vychádza z architektonickej štúdie, ale riešime tu širšie súvislosti technického charakteru. V tejto fáze sa zaoberáme bezkonfliktným napojením objektu na okolie a na všetky dostupné inžinierske siete vrátane riešenia dopravy. Súčasťou projektu sú od tohto momentu aj „profesie“ ako statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektro, požiarna ochrana a pod..
 • 6

  Projekt pre vydanie stavebného povolenia (SP)

  Ďalší stupeň nasledujúci po DÚR. V jednoduchších, alebo menších projektoch je možné DÚR a DSP spojiť a vypracovať projekt pre tzv. „zlúčené konanie“ (tiež DSP). V tejto etape sa okrem vyššie uvedených úkonov podrobnejšie projektujú aj vnútorné inštalácie, stavebné konštrukcie, materiálové riešenie. Zabezpečujeme samozrejme aj koordináciu profesií v súlade s projektom tak, aby neskôr došlo k úspešnému vydaniu stavebného povolenia.
 • 7

  Realizačný projekt (RP)

  V realizačnom projekte detailne projektujeme celú konštrukčno-technickú stránku objektu. Navrhujeme konštrukčné detaily, výkazy okien, materiálov a prvkov. Projekt je vypracovaný v podrobných v mierkach 1:50, 1:25, alebo 1:10. Súčasťou realizačného projektu je často aj výkaz výmer a rozpočet. Cena realizačného projektu sa niekoľkonásobne vráti nákladmi ušetrenými pri samotnej výstavbe. V prípade menších stavieb je možné RP spojiť s DSP a dodať takzv. „jednostupňový projekt“. Ušetrí to síce trochu čas a časť nákladov na projekt, ale hrozí riziko, že pri dodatočnom zapracovaní požiadaviek od stavebného úradu bude potrebné veľkú časť detailne vypracovaného projektu prerábať.